Privacy
statement

Aditech waakt over jouw privacy gevoelige informatie

 1. Inleiding
 2. Aditech hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van zijn websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Daarom is dit privacy statement opgericht. We behandelen en beveiligen de aan ons (Aditech) toevertrouwde persoonlijke informatie met uiterste zorgvuldigheid. Met dit privacy statement geven wij (Aditech) jou inzicht in hoe Aditech met jouw persoonsgegevens omgaat in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Wie zijn wij

Aditech B.V. is een uitzendbureau gespecialiseerd in de techniek. Met zijn labels Technical, Mechanical en Engineering, twaalf vestigingen en landelijke dekking is Aditech al 30 jaar een van de grotere spelers in de uitzendbranche. Aditech is met zijn hoofdkantoor gevestigd aan de Franklinweg 29, 4207 HX, in Gorinchem. Met dit privacy statement willen wij openheid en inzicht geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en wat jij ermee kan doen. Dit statement geldt voor alle labels die Aditech uitdraagt.

Aditech is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat Aditech bevoegd is om de verkregen persoonsgegevens te verwerken. Aditech stelt het doel van de verwerking en de middelen voor de verwerking vast.

Aditech schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor zichzelf uit te voeren. In deze situaties blijft Aditech verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Aditech contractuele afspraken over de omgang van en met jouw persoonsgegevens. Op deze manier blijft jouw privacy gewaarborgd.

 1. Technische informatie

Wanneer je onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over je (of over jouw apparaten). Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende informatie:

 • Welk apparaat de website heeft bezocht;
 • Het IP-adres van jouw apparaat;
 • Het IP-adres van jouw Internet Service Provider;
 • Het besturingssysteem wat je gebruikt;
 • Datum en tijd van je bezoek;
 • Pagina’s die je hebt bezocht;
 • Informatie die je op de website hebt bekeken;
 • De GEO-locatie waar je je bevindt;
 • Het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website.

Aditech gebruikt deze technische informatie voor het beheer en voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de website.

 1. Cookies

Aditech maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn we in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen wij onze website beter aanpassen op de behoeften van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend. Dit maakt jouw bezoek eenvoudiger. Meer over het cookiebeleid van Aditech lees je op www.aditech.nl.

 1. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het Aditech toegestaan jouw gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Als je Aditech toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Of om op jouw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Aditech rust;
 • Als verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak met betrekking tot de uitoefening van openbaar gezag dat aan Aditech is opgedragen;
 • Als verwerking noodzakelijk is voor het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van Aditech. Dit geldt niet zodra jouw belangen, de grondrechten of jouw belangrijkste en essentiële vrijheden m.b.t. jouw persoonsgegevens zwaarder wegen dan de belangen van Aditech.

 1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
  Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jouw aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Onder HR-diensten verstaan we uitzenden, detacheren, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Aditech gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 • Je op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Aditech en derden.
 • Gewerkte uren registreren en verwerken in ons salarissysteem.
 • Het kunnen beoordelen van jouw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opdracht. Hierbij kunnen wij ook gebruik maken van testresultaten.
 • Je benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn. Dit gebeurt alleen als je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Het aangaan van een werknemers- of personeels- of bemiddelingsrelatie met jou en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Het nakomen van onze re-integratieverplichting. En om te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doel) het helpen van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt met het vinden van werk.
 • Het vastleggen van een opdracht bij de opdrachtgever in een overeenkomst. En deze overeenkomst met de opdrachtgever kunnen onderhouden en kunnen nakomen.
 • Het verwerken van gegevens voor onze opdrachtgevers in het kader van een pre-employment screening.
 • Het bevorderen en verbeteren van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Dit doet Aditech onder andere door middel van training, opleiding en testen.
 • Het gebruik van managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Het nagaan kwaliteitsdoelen zoals certificering.
 • Om subsidies, premiekortingen, etc. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels- of bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan kunnen jouw gegevens gebruikt worden voor het naleven van de wet- en regelgeving. Hieronder valt arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
  Aditech kan als je werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie van Aditech bent de volgende persoonlijke gegevens verwerken.

Werkzoekende of kandidaat:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding(en) (waaronder diploma’s), stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via Aditech hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid. Bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Op vrijwillige basis andere content en gegevens waarmee je jezelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist en die noodzakelijk zijn om de wet toe te passen.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer:

Als je voor Aditech of zijn opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan Aditech de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding(en) (waaronder diploma’s), stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via Aditech hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
 • Gegevens over de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddeling en de betreffende beëindiging ervan.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid. Bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Op vrijwillige basis andere content en gegevens waarmee je jezelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist en die noodzakelijk zijn om de wet toe te passen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze aangedragen gegevens.

 1. Derden
  Aditech kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere eenheden van Aditech, opdrachtgevers van Aditech, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Aditech diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. En aan leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin Aditech hiertoe zou kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of om de doelen te realiseren in overeenstemming met de punten genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Aditech heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens op een juiste manier worden beschermd.

 1. Jouw rechten
  Wij hechten er veel waarde aan dat je gemakkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van een van de hieronder benoemde rechten kun je zoals dat staat beschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijziging gegevens

Je kunt altijd contact met ons opnemen via avg@aditech.nl of met een brief naar: Aditech, Postbus 3019, 4200 EA Gorinchem. Je kunt van ons vragen dat wij aan je laten zien welke (categorieën van) gegevens wij van je verwerken, voor welke doelen dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijn door ons wordt gehanteerd.

Je kunt ook op elk moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht blijken dat wij verkeerde gegevens van jou hebben verstrekt zullen wij dat herstellen. Wanneer jouw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd stellen we je daarvan op de hoogte.

Verwerking van je gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die we van je bewaren, kun je een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van je gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek van verwerkingsbeperking altijd via avg@aditech.nl of per brief naar Aditech, Postbus 3019, 4200 EA Gorinchem sturen. Wanneer wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken stellen wij je hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm opvragen via avg@aditech.nl. Je bent vrij om deze informatie te geven aan anderen.

Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten kun je een verzoek indienen voor het verwijderen van al je persoonsgegevens. Je kunt op elk moment via avg@aditech.nl of per brief naar Aditech, Postbus 3019, 4200 EA Gorinchem ons verzoeken om al je gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast je eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. We zullen de verwerking van je persoonsgegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven stopzetten. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responsetermijn en kosten

Wij proberen je ingediende verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat we aan je verzoeken kunnen voldoen. Je verzoeken worden in het begin elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

Voor de behandeling van jouw verzoeken brengen wij normaal gesproken geen kosten in rekening. Tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, ongegrond zijn of tenzij je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 1. Beveiliging
  Aditech doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen illegaal gebruik. Dit doen we door middel van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot jouw gegevens. Aditech is overeengekomen met derden dat indien er gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zij jouw gegevens nog steeds optimaal zullen beveiligen.

 1. Bewaartermijn

Aditech bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Aditech, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via avg@aditech.nl of Aditech, Postbus 3019, 4200 EA Gorinchem.

Indien je het niet eens bent met het gebruik door Aditech van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via avg@aditech.nl.

 1. Wijzigingen

Aditech behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Aditech en een betrokkene.

 1. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.