Disclaimer

Onze disclaimer bevat een aantal huisregels die van toepassing zijn

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten.

Onze disclaimer

In het Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop Aditech omgaat met de gegevens die via onze website binnenkomen. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Aditech kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens erop in andere landen of rechtsgebieden. Aditech heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde in te trekken of te wijzigen.
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Aditech. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, printen en verspreiden onder de voorwaarde dat u de gegevens uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk verboden. De Aditech merknamen en de Aditech logo's op deze website zijn handelsmerken van Aditech en staan als zodanig geregistreerd.
Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Aditech en haar producten en diensten en kan regelmatig worden gewijzigd. De informatie op de website is niet bedoeld als advies en dient niet te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie kan zonder kennisgeving en op ieder moment worden veranderd. Aditech kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Om volledigheid of juistheid te verifiëren dient u contact met ons op te nemen.

Aditech is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Aditech door opzet of grove schuld. De website kan links bevatten naar websites die buiten het https://www.aditech.nl/ domein liggen. Aditech is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Aditech deze websites of de inhoud ervan ondersteunt.
Aditech wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Aditech via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie zoals uiteengezet in het Privacy Statement van Aditech, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Aditech via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Aditech een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en te distribueren, en staat het Aditech vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Heeft u nog vragen op opmerkingen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met Aditech op 088 2348 000 of via info@aditech.nl.